Výrobní program

BAMAMIX I

Mísící zařízení BAMAMIX je určeno k mobilnímu míchání popílkové směsi. Celé zařízení je navrženo pro převoz na nákl. automobilu AVIA D 120, které pomocí vlastního zvedacího zařízení natáhne kontejnerový rám na korbu.
Mísící stanice je umístěna na kontejnerovém rámu . Na tento rám je umístěna vlastní konstrukce mísící stanice. Mísící stanice se skládá ze zásobníku popílku o objemu 5,7m3, vynášecího a dopravního šneku, zásobníku provozní vody 2,9m3, míchačky, vodního hospodářství a kompresoru.

I. Zásobník popílku
– ocelový zásobník, který je osazen vynášecím šnekem o průměru 120 mm, soustavou provzdušňovacích trysek a odvětrávacím otvorem v místě plnění. Plnící hrdlo je totožné s používanými hrdly u klasických cistren pro dopravu popílku.

II. Vynášecí dopravní šnek
-tento šnek dopravuje popílek do míchačky. Jde o trubkový šnek o průměru 150 mm, zaúsťující přes ruční deskový uzávěr do míchačky.

III. Zásobník provozní vody
– jedná se o plastovou nádobu o objemu 2,9 m3, do které je přes regulační ventil přivedena voda z rozvodu v místě míchání. Provozní snímač hladiny reguluje ideální stav vody v zásobníku. Po skončení cyklu plavení se zbytková voda použije k výplachu míchačky .

IV. Míchačka
– jednoosá trnová míchačka pro promíchání vody a popílku. Její výkon je 4-10 m3/hod. . Do míchačky je dopravním šnekem přiveden popílek, který je smáčen vodou pomocí soustavy trysek, umístěných v odklápěcích víkách. Na výstupu z míchačky je hrdlo, které slouží k nasměrování toku míchané směsi. Hustota směsi je dána poměrem vody a popílku.

V. Vodní hospodářství
– skládá se z odstředivého čerpadla o výkonu 120 l/min. a tlaku 10 bar. Dále je do soustavy vložen digitální průtokoměr a regulační šoupě. Reg. šoupětem se nastaví okamžitý průtok vody, který se zobrazí na průtokoměru. Za provozu se dá regulovat množství vody přiváděné na soustavu trysek. K čištění míchačky po skončení plavení slouží okruh (Bypase), tímto okruhem při spuštěném čerpadle, lze pomocí hadice vymýt celou míchačku.

VI. Kompresor
– vyrábí tlakový vzduch sloužící k provzdušnění zásobníku popílku (pro lepší tok materiálu). Vzduch je přiveden na soustavu trysek a ovládán solenoidem. V horní části zásobníku je filtrační hadice pro odvod přebytečného vzduchu vznikajícího z provzdušňování.